Uitnodiging Algemene ledenvergadering 21 maart

Geachte leden,

Graag nodigen we u uit voor de Algemene ledenvergadering op dinsdag 21 maart 2017 om 20.30 uur in ons clubgebouw “de Roestplaats” aan de Sportlaan nr. 6 te Drachten. Na afloop van de ledenvergadering vindt de uitreiking van de competitiebescheiden voor de seniorenteams plaats!

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen ALV d.d. 22 november 2016
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Stand van zaken zonnepanelen en Stichting Tennishal
 6. Financieel verslag penningmeester
  De resultaten van het jaar 2016 liggen een week voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal op te vragen bij de penningmeester; e-mail: A.R.Zijlstra@planet.nl.
  b. Verslag kascommissie
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Bestuur TC de Beampipers

Onze sponsoren

TC de Beampipers