ALV: dinsdag 21 maart, 20.00 uur

Alle leden zijn uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering van De Beampipers. Deze wordt gehouden in ons clubhuis op 21 maart om 20.00 uur. Kom vooral, zodat je mee kunt praten over alles wat binnen de club speelt, zoals de toekomstvisie op uitbreiding met 2 padelbanen etc.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen ALV d.d. 29 november 2022 (deze zijn via de mail verstrekt)
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen van de voorzitter.
 5. a. Financieel verslag penningmeester.
  De resultaten van het jaar 2022 liggen vanaf 7 maart ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal op te vragen bij de penningmeester via e-mail: penningmeester@beampipers.nl
  b. Verslag kascommissie.
 6. Bestuursverkiezing: voorstel aan de leden om Fred Wiersum toe te voegen aan het bestuur als lid, onderhoud complex en banen.Tegenkandidaten kunnen worden voorgesteld, conform art.7 van het huishoudelijk reglement, door inlevering van een voorstel bij de secretaris uiterlijk tot 24 uur voorafgaand aan deze vergadering.
 7. Voortgang onderzoek 2 extra padelbanen.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Onze sponsoren

TC de Beampipers