ALV 29 JUNI 2021

Graag nodigen we jullie uit voor onze Algemene Ledenvergadering op dinsdag 29 juni 2021 om 20.00 uur in de tennishal (ivm coronavoorschriften ) aan de Sportlaan nr. 4 te Drachten.

Vanuit de vereniging bereikt het bestuur vele berichten van verhindering en/of verzoeken om de stemming en de voorlichting over padel te verplaatsen naar de tweede helft van september 2021. Het bestuur heeft daarom in haar vergadering van 23 juni 2021 besloten om op de ALV van 29 juni 2021 het agendapunt “Schriftelijke stemming realisatie padelbanen” genoemd onder punt 8, te schrappen. Er worden dus geen besluiten genomen.
Een bijzondere ALV zal t.a.v. het onderwerp padel worden uitgeschreven op dinsdag 28 september 2021.
Op dinsdag 21 september 2021 zal voorlichting worden gegeven waarin padel wordt toegelicht en de financiële consequenties worden getoond “met en zonder padel”.  Op de bijzondere ALV-vergadering van 28 september 2021 is padel het enige onderwerp, waarbij nogmaals de financiële consequenties worden getoond “met en zonder padel” . Na het stellen van vragen of opmerkingen, zal het punt realisatie padelbanen in schriftelijke stemming worden gebracht.

In november daarna, volgt de reguliere ALV van onze vereniging met de financiële begroting voor 2022.

De agenda voor 29 juni is dan ook:

  1. Opening.
  2. Notulen ALV d.d. 18 februari 2020.
  3. Ingekomen stukken.
  4. Mededelingen van de voorzitter.
  5. Begroting en vaststelling contributie 2021 ligt vanaf 15 juni 2021 ter inzage in de bestuurskamer en is digitaal op te vragen bij de penningmeester: e-mail : penningmeester@beampipers.nl
  6. a. Financieel verslag penningmeester. De resultaten van het jaar 2020 liggen vanaf 15 juni 2021 ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal op te vragen bij de penningmeester: e-mail: penningmeester@beampipers.nl
  7. b. Verslag kascommissie.
  8. Presentatie voorstel padelbanen
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.

Het bestuur tc de Beampipers.

Onze sponsoren

TC de Beampipers