ALV 18 februari 2020 om 20.00 uur

Graag nodigen we u uit voor de “Algemene Ledenvergadering” op dinsdag 18 februari 2020 om 20.00 uur in ons clubgebouw “de Roestplaats” aan de Sportlaan nr. 6 te Drachten.

Agenda:

  1. Opening.
  2. Notulen ALV d.d. 26 november 2019
  3. Ingekomen stukken.
  4. Mededelingen.
  5. Fusie vereniging T.C. de Beampipers met vereniging Tennishal.
  6. a. Financieel verslag penningmeester. De resultaten van het jaar 2019 liggen een week voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal op te vragen bij de penningmeester; e-mail: penningmeester@beampipers.nl
    b . Verslag kascommissie.
  7. Rondvraag.    
  8. Sluiting.

NB: Uitreiking van de competitie-bescheiden voor de senioren teams op woensdag 25 maart a.s. om 20.00 uur!

Onze sponsoren

TC de Beampipers