Algemene Ledenvergadering 26 maart om 20.00 uur

Graag nodigen we u uit voor de “Algemene Ledenvergadering” op dinsdag 26 maart 2019 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Sportlaan nr. 6 te Drachten. 

Na afloop van de ledenvergadering uitreiking van de competitie-bescheiden voor de senioren teams!
Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen ALV d.d. 20 november 2018. (bijlage bij de verstuurde mail)
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Stand van zaken overname Stichting Tennishal.
 6. a. Financieel verslag penningmeester.
  De resultaten van het jaar 2018 liggen een week voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal op te vragen bij de penningmeester;
  e-mail: A.R.Zijlstra@planet.nlb. Verslag kascommissie.
 7. Bestuursverkiezing:
  Bestuursleden Janneke Middelkamp en Sjouke de Vries zijn reglementair aftredend (per 01-01-2019) en hebben zich voor de bestuursfuncties van respectievelijk kantinecommissie en beheer complex voor een nieuwe termijn beschikbaar gesteld.
 1. Sluiting.

Het bestuur van TC de Beampipers.

Onze sponsoren

TC de Beampipers