Algemene ledenvergadering 20 november 20.00 uur

Graag nodigen we u uit voor de “Algemene Ledenvergadering” op dinsdag 20 november 2018 om 20.00 uur in ons clubgebouw “de Roestplaats” aan de Sportlaan nr. 6 te Drachten.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen ALV d.d. 20 maart 2018. Deze zijn als bijlage bij de nieuwsbrief gevoegd die via de mail aan de leden is verstuurd.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Voortgang proces overname Tennishal.
 6. Bestuursverkiezing:
  Gerrit de Bruin treedt af als voorzitter en bestuurslid en is niet herkiesbaar.
  Het bestuur stelt voor Jos Hartwig te benoemen in de functie van voorzitter.
  Tegenkandidaten kunnen worden voorgesteld, conform art. 7 van het huishoudelijk reglement, door inlevering van een voorstel bij de secretaris uiterlijk tot 24 uur voorafgaand aan deze vergadering.
 7. Begroting:
  Deze ligt vanaf 13 november a.s. ter inzage in de bestuurskamer.

  (digitaal exemplaar is op te vragen d.m.v. een verzoek per e-mail: a.r.zijlstra@planet.nl)
 8. Vaststelling contributie 2019.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Onze sponsoren

TC de Beampipers