Algemene ledenvergadering 20 maart 20.00 uur

Graag nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 maart 2018 om 20.00 uur in ons clubgebouw “De Roestplaats” aan de Sportlaan nr. 6 te Drachten.

Na afloop van de ledenvergadering vindt de uitreiking van de competitie-bescheiden voor de seniorenteamsplaats!

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen ALV d.d. 21 november 2017 (is in de mail als bijlage bijgevoegd)
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Stand van zaken overname Stichting Tennishal
 6. a. Financieel verslag penningmeester.
  De resultaten van het jaar 2017 liggen een week voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal op te vragen bij de penningmeester; e-mail: A.R.Zijlstra@planet.nl
  b. Verslag kascommissie
 7. Bestuursverkiezing
  Bestuursleden Thea Harkema, Dea Dijkstra en Ane Zijlstra zijn reglementair aftredend (per 01-01-2018) en hebben zich voor de bestuursfuncties van respectievelijk secretaris, lid evenementencommissie en penningmeester voor een nieuwe termijn beschikbaar gesteld.Kandidaatstellingen voor een door de ALV te verkiezen functionaris geschieden door het bestuur en/of vijf seniorleden of ereleden.
  Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de ledenvergadering.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Onze sponsoren

TC de Beampipers