Organisatie

Algemeen

Tennisclub TC de Beampipers is opgericht op 19 maart 1985 en heeft ten doel het gelegenheid bieden tot en het bevorderen van de tennissport. Wij proberen dit doel te bereiken door:

  • het creëren van omstandigheden waardoor deze sport kan worden beoefend
  • het vormen van een band naar de leden
  • het maken van reclame voor het tennisspel
  • gelegenheid geven tot het deelnemen aan trainingen
  • het uitschrijven van en het deelnemen aan wedstrijden in clubverband
  • het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde of goedgekeurde competities of andere vormen van wedstrijden

De club tracht mede dit doel te bereiken door aan­sluiting bij de KNLTB.

TC de Beampipers bestaat uit circa driehonderdvijftig leden. Ongeveer vijfendertig teams nemen deel aan de competitie. Binnen de vereniging worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals interne competities, diverse tossgelegenheden en clubkampioenschappen, waardoor iedereen aan zijn/haar trekken kan komen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven leden, die door de leden zijn gekozen volgens de geldende reglementen. Het bestuur legt verantwoording af voor het gevoer­de beleid op de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV wordt twee keer per jaar gehouden en wel in maart en november. Tijdens deze vergadering kunnen de leden meepraten over het be­leid van de club. Nieuwe ideeën, suggesties maar ook kritiek zijn be­langrijk en dus welkom. Binnen het bestuur zijn de leden verantwoordelijk c.q. aanspreekpunt voor de diverse commissies binnen de vereniging.

Bestuursleden:

Jos Hartwig voorzitter,  stichting tennishal, energiecommissie
Janneke Middelkamp vice-voorzitter, kantinecommissie
Thea Harkema secretaris
Ane Zijlstra penningmeester, ledenadministratie
Sjouke de Vries lid, Onderhoud complex en banen
Dea Dijkstra lid, evenementencommissie, nieuwsbrief

E-mail adressen

Voorzitter voorzitter@beampipers.nl
Secretariaat secretaris@beampipers.nl
Ledenadministratie ledenadministratie@beampipers.nl
Redactie redactie@beampipers.nl
Evenementencommissie evenementencommissie@beampipers.nl
Technische commissie technischecommissie@beampipers.nl
Trainer trainer@beampipers.nl

Clubgegevens

Opgericht 19 maart 1985
Inschrijvingsnr. KvK 40003959
Bondsnummer KNLTB 06734
District KNLTB Noord-Oost
Adres Sportlaan 6
9203 NW Drachten
Secretariaat Veenland 7
9205 ET Drachten
Tel. clubhuis (0512) – 53 75 44
rekeningnummer vereniging NL17 INGB 0008 4855 65