Vrijwilligers werken aan verlengen oefenveld

Vorig jaar is in de ledenvergadering gevraagd of er iets aan het oefenveldje gedaan kon worden. Dit voldoet niet aan de eisen en daardoor wordt er nauwelijks gebruik van gemaakt. Het bestuur heeft aan het verzoek gehoor gegeven. Een aantal enthousiaste vrijwilligers is al sinds oktober bezig met het oefenveldje langer te maken. De lengte van het veld wordt 2,40 m. langer en voldoet straks aan de richtlijnen. De werkzaamheden vorderen gestaag; we zijn nu bijna zover dat het beton gestort kan worden. Hierna zal het hekwerk aangepast worden op de nieuwe situatie.

Tegelijk met het veldje wordt er ook aan een platform gewerkt waar later drie warmtepompen komen te staan. Insteek is om het storten van het beton gelijktijdig te laten plaatsvinden. Dit platform bevindt zich tegen het kantine gebouw aan vlakbij onze douches. Het zand van het verhoogde platform moest hiervoor afgegraven worden en afgevoerd. 

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en succes met het afwerken.

Jos Hartwig nieuwe voorzitter

In de algemene ledenvergadering van 20 november jl. is Jos Hartwig benoemd als voorzitter en hiermee Gerrit de Bruin opgevolgd, die dit de afgelopen 3 jaar heeft gedaan. Gerrit bedankt hiervoor.

Jos is al lid van De Beampipers bijna vanaf de oprichting. Velen zullen hem dus wel kennen.

De laatste 10 jaar was Jos politiechef van Sneek en sinds 2 jaar is hij gepensioneerd. Direct daarna is hij bestuurlijk actief geworden als secretaris van de stichting Tennishal, die momenteel vooral bezig is met de samenvoeging van de stichting en onze vereniging.

Leuk detail is dat hij 30 jaar geleden mede verantwoordelijk was voor de bouw van de kantine en dan met name de CV, gas- en waterinstallatie en nu, samen met 2 andere leden als energiecommissie, adviserend bezig is met duurzame vervanging van deze zelfde installatie.

Verder zul je hem ook actief zien op de tennisbaan zelf natuurlijk, onder andere in 2 competitieteams in de voorjaarscompetitie.

Wij wensen Jos veel succes als voorzitter.

Het bestuur.

Algemene ledenvergadering 20 november 20.00 uur

Graag nodigen we u uit voor de “Algemene Ledenvergadering” op dinsdag 20 november 2018 om 20.00 uur in ons clubgebouw “de Roestplaats” aan de Sportlaan nr. 6 te Drachten.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen ALV d.d. 20 maart 2018. Deze zijn als bijlage bij de nieuwsbrief gevoegd die via de mail aan de leden is verstuurd.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Voortgang proces overname Tennishal.
 6. Bestuursverkiezing:
  Gerrit de Bruin treedt af als voorzitter en bestuurslid en is niet herkiesbaar.
  Het bestuur stelt voor Jos Hartwig te benoemen in de functie van voorzitter.
  Tegenkandidaten kunnen worden voorgesteld, conform art. 7 van het huishoudelijk reglement, door inlevering van een voorstel bij de secretaris uiterlijk tot 24 uur voorafgaand aan deze vergadering.
 7. Begroting:
  Deze ligt vanaf 13 november a.s. ter inzage in de bestuurskamer.

  (digitaal exemplaar is op te vragen d.m.v. een verzoek per e-mail: a.r.zijlstra@planet.nl)
 8. Vaststelling contributie 2019.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.